V/v thực hiện nghị quyết HĐND tỉnh phê duyệt mức thu các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục đối với cơ sở giáo dục công lập
Văn bản liên quan